Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.damske-panske-kozene-penezenky.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.damske-panske-kozene-penezenky.cz/ je:
  FLW, s.r.o.
  U Háje 21
  147 00 Praha
  IČO: 016 81 818
  DIČ: CZ01681818

Korespondenční adresa:

FLW, s.r.o.
U Háje 21
147 00 Praha
Tel: 602 210 424

info@kozena-penezenka.cz

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.damske-panske-kozene-penezenky.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo výdejní místo www.ulozenka.cz ve městě, uvedeném v poznámkách.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Možné formy platby za zboží

 1. Bankovním převodem předem na účet 2108814064/2700
 2. Dobírkou - platba při převzetí poštovnímu doručovateli
 3. Kartou (provozuje Paypal) nebo přes Váš vlastní Paypal účet, máte-li jej
 4. V případě osobního odběru - v hotovosti přes u www.ulozenka.cz nebo na jiných místech
  Tato služba je zpoplatněná 69 Kč.

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, kdy poštovné a balné hradí příjemce, a činí konstantní částku Array Kč v případě zasílání na dobírku. V případě vaší platby předem na účet poštovné a balné je jen Array Kč. V případě předání prostřednictvím www.ulozenka.cz a jiných partnerů je poplatek 69 Kč.
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.damske-panske-kozene-penezenky.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy. V souladu se zákonem naše podmínky stanovují, že tomu tak může být nejdéle do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu vrácena zpět.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.


Reklamační řád

 1. Především bychom chtěli říci, že níže uvedené podmínky jsou zde přesně specifikovány proto, aby bylo vše v souladu se zákonem. Pokud nám ovšem kdykoliv s jakýmkoliv požadavkem napíšete nebo zavoláte, my se Vám pokusíme maximálně vyjít vstříc. Takže nejdříve nám napište nebo zavolejte a vyčkejte na naši reakci. Ve většině případů není nutné se zbytečně namáhat s nějakými formalitami.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.damske-panske-kozene-penezenky.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@kozena-penezenka.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat:
  jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 6. Tento reklamační řád vydává FLW, s.r.o., se sídlem U Háje 21, 14700 Praha 4, IČ: 016 81 818 (dále jen "Prodávající"), provozující internetový obchod www.damske-panske-kozene-penezenky.cz pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu zákazníka a prodávajícího v případě, že vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.
 7. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu ustanovení § 616 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamace zboží zakoupeného kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Prodávající je v takovém případě oprávněn přiměřeně použít tento reklamační řád i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Rozpor s kupní smlouvou

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou.
 2. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 3. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné, může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Záruční podmínky

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Uplatní-li Zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout v nejkratším možném termínu, ve složitějších případech ve lhůtě do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech se Zákazníkem dohodnout lhůtu delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

Způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
  písemně na adrese provozovny prodávajícího: FLW, s.r.o., U Háje 21, 14700 Praha 4 nebo
  elektronicky na elektronické adrese info@kozena-penezenka.cz
 2. Zákazník zašle, případně osobně dopraví, reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího.
 3. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen tehdy, pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v některým z výše uvedených e-shopů.
 4. Pověřený pracovník za reklamace je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 6. Kupující se může informovat o stavu reklamace: e-mailem na adrese info@kozena-penezenka.cz

Reklamační lhůty

 1. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 2. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době, a to bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila.
 3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

Vady odstranitelné a neodstranitelné

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 3. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy pokud: reklamace nebyla vyřízena do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě, zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
 4. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 5. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád nedílnou součástí Obchodních podmínek FLW, s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů


  Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Website in English is here.